Strategia de responsabilitate sociala a clubului

martie 17, 2023

STRATEGIA DE RESPONSABILITATE SOCIALĂ FOTBALISTICĂ

 

 1. SOLIDARITATE ȘI DREPTURILE OMULUIRESPECT PENTRU DREPTURILE OMULUI

Fotbalul este despre oameni, despre pasiunea care strânge la un loc persoane de vârste, origini, educații, naționalități și abilități diferite. Diviziunile și discriminările, care afectează societatea noastră se manifestă, din păcate, și pe terenul de fotbal, în incinta stadioanelor și a bazelor sportive precum și în jurul acestora.

Drepturile omului, demnitatea, respectul și egalitatea în drepturi și în șanse trebuie să fie premisele pentru implicarea în fotbal a oricărei persoane. Aceasta prezumă că fotbalul este o comunitate în care oricine este binevenit, oricine are acces egal și se poate bucura de un mediu sigur și protejat. Fiecare dintre noi ar trebui să aibă posibilitatea să se implice în fotbal, în felul care i se potrivește. Sportul, în general și fotbalul în mod particular, are puterea de a promova un stil de viață sănătos, atât din perspectivă fizică, cât și din cea psihică.

Preluând modelul Federației Române de Fotbal cu privire la implementarea politicilor și strategiilor cu privire la responsabilitatea socială fotbalistică cu privire la faptul că a fost prima organizație sportivă din țara noastră, care în anul 2016 a adoptat o Strategie Antidiscriminare,îÎn concordanță cu strategia și cu Angajamentul pentru Drepturile Omului, adoptat de către Comitetul Executiv al FRF în anul 2022, AFC Universitatea Olimpia Cluj va milita pentru  implementarea unei strategii a incluziunii sociale, în care nimeni să nu fie discriminat sau marginalizat în baza oricăror trăsături personale, indiferent dacă este vorba de jucători, antrenori, arbitri sau organizatori ai meciurilor de fotbal, spectatori dar și în ce privește orice alte aspecte ale jocului sau alte activități conexe. Totodată, Asociația Sportivă Fotbal Club Buzău aspiră, preluând modelul FRF, ca fotbalul să devină un promotor de promovare a drepturilor omului în societate, prin angajamentul partenerilor instituționali  precum și prin informare, comunicare directă și proiecte educaționale.Totodată AFC Universitatea Olimpia Cluj se alătură campaniei #EqualGame inițiată de UEFA în cadrul programului de responsabilitate socială în fotbal UEFA RESPECT!

Această acțiune vine în încercarea de a promova diversitatea, integrarea și accesibilitatea în fotbal. De asemenea este o acțiune de combatere a discriminării. Mesajul principal pe care UEFA îl transmite în cadrul acestei campanii este următorul:

Toată lumea are dreptul să se bucure de fotbal, indiferent cine este, de unde este și cum joacă”! Fotbalul e pentru toți! 

Fiind parte a aceluiași fenomen AFC Universitatea Olimpia Cluj susține obiectivele campaniei UEFA #EqualGame conștientizând faptul că toți suntem egali atât în fotbal cât și în viață și de aceea  oricine trebuie să aibă posibilitatea de a-și arăta talentul și pasiunea pentru fotbal indiferent cine e sau de unde provine!

Obiective  Având în vedere că AFC Universitatea Olimpia Cluj este în curs de a își operaționaliza strategia cu privire la respectarea Drepturilor Omului, prin preluarea principiilor acestora în toate regulamentele, politicile și normele interne precum și în relațiile cu FRF parteneri de competiție și/sau parteneri comerciali, își propune pe termen mediu să insereze principiile de promovare a drepturilor omului în toate deciziile strategice, și parteneriatele de orice natură, și obținerea recunoașterii pe plan local a statutului de organizație promotoare a drepturilor omului. AFC Universitatea Olimpia Cluj va aduce permanent îmbunătățiri mecanismelor proprii de solidaritate, mecanisme care să asigure reziliența fenomenului fotbalistic în plan local.

Teme de referință privind respectarea Drepturilor Omului

 • PROMOVAREA ȘI IMPLEMENTAREA OBIECTIVELOR ASUMATE CU PRIVIRE LA RESPECTAREA DREPTURILOR OMULUI, ÎN DOCUMENTELE STATUTARE ȘI REGLEMENTĂRILE INTERNE ALE ASOCAȚIEI SPORTIVE FOTBAL CLUB BUZĂU, PRECUM ȘI ÎN RELAȚIILE CU FRF, MEMBRI AFILIAȚI AI FRF, PARTENERI COMERCIALI
 • MĂSURI DE SPRIJIN ÎN CAZ DE NEVOIE, PENTRU MEMBRII AFILIAȚI ȘI ALTE CATEGORII DE BENEFICIARI
 • ASIGURAREA CLIMATULUI CU PRIVIRE LA RESPECTAREA DEMNITATII ȘI A DREPTURILOR FIECĂRUI PARTICIPANT LA FOTBAL.
 • MĂSURI DE SPRIJIN, ACORDATE ÎN SPIRITUL LIBERTĂȚII DE DECIZIE ȘI A SOLIDARITĂȚII, PENTRU ORICINE SOLICITĂ ȘANSA DE A JUCA FOTBAL

Inițiative în curs • Angajamentul pentru Drepturile Omului, adoptat în anul 2022

 • Programe de sprijin pentru personalul contractant și jucători legitimați
 • Participarea la acțiuni umanitare și la programe sociale, dedicate unor categorii defavorizate de practicanți sau susținători ai fotbalului

 

 

 1. POLITICA ANTIRASISM

Prin conceperea și implementarea Strategiei Antidiscriminare, AFC Universitatea Olimpia Cluj pune bazele viitoarelor acțiuni desfășurate în prevenirea și combaterea oricăror forme de discriminare în cadrul clubului, în activitatea fotbalistică competițională și precompetițională și în jurul acestora. În sensul suținerii sustenabile a acțiunilor mai sus menționate conducerea executive a asociației a conceput prezentele instrumente interne de sesizare și sancționare a manifestărilor rasiste elaborând totodată proceduri de prevenție și management al situațiilor în conformitate cu cele mai recente standarde FRF.

Obiective –   Eradicarea rasismului în toate formele lui de pe teren și din jurul acestuia în plan local.

 • Prevenirea și combaterea oricăror forme de discriminare rasială în mediul fotbalistic, de la nivelul de bază până la înalta performanță

Teme de referință privind respectarea politicilor antirasism

 • INSERAREA DE PREVEDERI ANTIRASISM ÎN NORMELE ȘI REGULAMENTELE INTERNE ALE ASOCIAȚIEI,
 • PUBLICAREA DE COMUNICATE CU PRIVIRE LA POLITICILE, GHIDURILE ANTIRASISM
 • ELABOREA DE PLANURI DE PREVENȚIE ȘI EDUCAȚIE, CU FOCUS PE COPII ȘI TINERI, ACȚIUNI COLABORATIVE DESFĂȘURATE ÎN CADRUL ASOCIAȚIEI
 • IDENTIFICAREA, INVESTIGAREA ȘI SANCȚIONAREA RASISMULUI DIN CADRUL ASOCIAȚIEI

Inițiative în curs • Seminarii, la care vor participa personalul contractant, juctori legitimați în cadrul clubului, reprezentanți părinți, reprezentanți suporteri, dedicat combaterii rasismului, xenofobiei și discriminării

 •   Programe educaționale pentru antrenori, delegați joc, jucători,

 

 • POLITICA PRIVIND PROTECȚIA COPIILOR ȘI A TINERILOR

Având în vedere că tinerii și copii constituie marele potenţial uman de azi, dar şi de mâine, fiind totodată titulari de drepturi şi libertăţi fundamentale care în realizarea acestora necesită un regim special de asistenţă şi protecţie, promovarea drepturilor copiilor şi ale tinerilor presupune din partea clubului adoptarea de măsuri pozitive în ceea ce priveşte aceste categorii de persoane. Luând act de acest drept clubul își asumă obligaţia de a asigura copiilor şi tinerilor condiţiile necesare dezvoltării armonioase a aptitudinilor lor fizice şi intelectuale. În acest sens. AFC Universitatea Olimpia Cluj, inspirându-se după modelul FRF, a creat cadrul instituțional necesar implementării politicii de safeguarding impunând antrenorilor și celorlalte persoane cu atribuții în organizarea activității sportive să parcurgă programele educaționale de safeguarding acreditate de FRF. Totodata clubul va sprijini orice inițiativă care prevăde impunerea de măsuri și protocoale de protecție a drepturilor copiilor și tinerilor în sport actualizânduși permanent propriu ghid de procedură.

 

 

Teme de referință privind respectarea politicilor privind protecția copiilor și tinerilor

 • NOMINALIZREA UNUI RESPONSABILIL DE SAFEGUARDING
 • INSERAREA DE PREVEDERI CU PRIVIRE LA POLITICA DE PROTECȚIA COPIILOR ȘI TINERILOR ÎN NORMELE ȘI REGULAMENTELE INTERNE ALE ASOCIAȚIEI,
 • ELABOREA DE PLANURI DE PREVENȚIE ȘI EDUCAȚIE, CU FOCUS PE COPII ȘI TINERI, ACȚIUNI COLABORATIVE DESFĂȘURATE ÎN CADRUL ASOCIAȚIEI
 • IDENTIFICAREA, INVESTIGAREA ȘI SANCȚIONAREA COMPORTAMENTELOR CARE ADUC ATINGERE DREPTURILOR COPIILOR ȘI TINERILOR DIN CADRUL ASOCIAȚIEI

Obiective – Crearea unui mediu sigur care să confere un climat de încredere pentru toți copiii și tinerii care joacă fotbal.

 • Protejarea drepturilor copiilor și tinerilor care joacă fotbal, prevenirea și combaterea oricărei forme de prejudiciu creat acestora.

 

Inițiative în curs   • Participarea la cursurile de safeguarding organizate de Academia națională de Fotbal Participarea, alături de Federația Romănă de Fotbal și alți parteneri naționali și internaționali în proiecte de safeguarding

 • Participarea, alături de Federația Romănă de Fotbal și alți parteneri naționali și internaționali în proiecte de safeguarding
 • Informarea personalului contractant, a sportivilor, a părinților și a spectatorilor cu privire la politicile de safeguarding și a oportunităților de adoptare a acestora
 • Acțiuni de control, sesizare, raportare și sancționare a manifestărilor care afectează siguranța copiilor și tinerilor care practică fotbal în cadrul AFC Universitatea Olimpia Cluj
 1. EGALITATE ȘI INCLUZIUNE SOCIALĂ

Având în vedere că Federația Română de Fotbal explorează modalități de încurajare a diversității și de oferire de șanse egale fiecăruia dintre membrii comunității fotbalistice, Asociația Sportivă Fotbal Club Buzău va introduce standardele de guvernanță cu privire la drepturi și șanse egale identificate de FRF în propria organizație și în toate activitățile organizate sub egida sa. Totodată AFC Universitatea Olimpia Cluj va participa la programele  FRF de formare  implicându-și antrenorii, jucătorii, oficialii  sau alți reprezentanți ai clubului  în acțiuni de conștientizare a importanței egalității de șanse și incluziunii sociale.

 

 

Teme de Referință privind Egalitatea de Șanse și Incluziunea Socială

 • INTRODUCEREA DE PREVEDERI, ÎN REGULAMENTELE ȘI NORMELE INTERNE ALE CLUBULUII, CU PRIVIRE LA EGALITATEA DE ȘANSE ȘI INCLUZIUNE SOCIALĂ
 • PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE A FEMEILOR, PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI SAU DE ORICE RASĂ ÎN TOT CEEA CE INSEAMNĂ ACTIVITATE FOTBALISTICĂ DESFĂȘURATĂ/ORGANIZATĂ DE ASOCIAȚIA SPORTIVĂ FOTBAL CLUB BUZĂU
 • PLANURI DE PREVENȚIE ȘI EDUCAȚIE, CAMPANII DE COMUNICARE ȘI PROMOVARE A EGALITĂȚII DE ȘANSE ȘI INCLUZIUNII SOCIALE
 • PLAN DE MĂSURI ÎMPOTRIVA DISCRIMINĂRII DE GEN, VÂRSTĂ, ORIENTARE SEXUALĂ, RELIGIE SAU ABILITĂȚI

Obiective  – Crearea unui cadru fotbalistic care să garanteze asigurarea de drepturi și șanse egale pentru toate persoanele implicate.

 • Implementarea principiilor drepturilor și șanselor egale în întreaga activitate a clubului, în scopul asigurării respectului și încurajării exprimării libere și contribuției fiecărei persoane implicate la nivel de club în jocul de fotbal.

 

Inițiative în curs  • Imlicarea personaluli contractant din cadrul clubului în programele educaționale organizate de FRF pentru antrenori, delegați de meci, alte categorii de personal implicate în organizrea/desfășurarea activităților legate de fotbal

 • Crearea de programe proprii de conștientizare și angajament a persoanelor care activează la toate nivelurile fotbalistice din cadrul clubului
 • Implicarea în inițiativele Federației Române de Fotbal care privesc promovarea egalității de șanse și incluziunii sociale

 

 1. FOTBAL PENTRU TOATE ABILITĂȚILE

Având în vedere că mediul fotbalistic și infrastructura care deservește fenomenul fotbalistic trebuie să fie accesibile pentru oricine dorește să participe, ca practicant sau suporter, indiferent de abilitățile personale, AFC Universitatea Olimpia Cluj încurajează antrenorii și personalul implicat în organizrea proprii activități sportive să promoveze fotbalul pentru toate abilitățile garantând oricarei persoane, indiferent de abilități, dreptul de a practica sau de a participa activ în fotbal. Mai mult, clubul va combate activ îngrădirile privind participarea la fenomenul fotbalistic prin asigurarea unui nivel facil de accesibilitate pe stadionul

Iclod Arena  la evenimentele sportive proprii precum și la vestiarele sau la alte facilități ale bazei sportive Iclod Arena

 

 

Teme de Referință cu privire la Fotbalul pentru Toate Abilitățile

 • CREAREA DE OPORTUNITĂȚI PENTRU PRACTICAREA FOTBALULUI, PRECUM ȘI DE ANGAJARE ȘI VOLUNTARIAT
 • ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESIBILITĂȚII PE STADIOAN, SI LA ALTE FACILITĂȚI ASIGURATE DE BAZA SPORTIVĂ GLORIA
 • ABORDAREA DE TEME CU PRIVIRE LA FOTBALUL PENTRU TOATE ABILITĂȚILE ÎN CADRUL CONSFĂTUIRLOR INTERNE

 

Obiective – Garantarea accesului neîngrădit pentru fiecare persoană care dorește să joace sau să vizioneze meciurile de fotbal organizate de către AFC Universitatea Olimpia Cluj Garantarea asigurarii de posibilități pentru fiecare persoană care dorește să-și găsească un loc de muncă în cadrul clubului

 

Inițiative în curs • Oferirea de suport audio la meciurile de fotbal organizate pe stadionul Gloria pentru spectatorii nevăzători.

 • Parteneriate pentru promovarea fotbalului pentru toate abilitățile cu autoritâțile
 • Promovarea fotbalului pentru toate abilitățile pe platformele de comunicare ale clubului.

 

 1. RESPECT PENTRU MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

Problemele de mediu pot reprezenta un potential risc pentru fotbal. De exemplu, situații determinate de schimbările climatice, precum inundații sau condițiile meteo extreme care au afectat deja infrastructura fotbalistică și au schimbat modul în care sunt organizate competițiile fotbalistice, atât la nivel profesionist, cât și de amatori. Totodată, poluarea și încălzirea globală au un efect negativ asupra performanței jucătorilor de fotbal și pot avea consecințe de durată asupra sănătății acestora. Impactul fotbalului asupra mediului se manifestă în organizarea evenimentelor sportive, precum și construirea și managementul facilităților, din perspectiva deplasărilor, a transportului, a consumului de energie sau apă și a tratamentului deșeurilor. AFC Universitatea Olimpia Cluj își va focaliza acțiunile pe conștientizarea partenerilor care îi pun la dispoziție bazele sportive că trebuie să reducă pierderile energetice, a emisiilor și a amprentei de carbon în evenimentele și operațiunile proprii. Totodată, beneficiind de popularitatea fenomenului fotbalistic va desfășoara campanii de chemare la acțiune în combaterea impactului asupra mediului al activității cotidiene a fiecăruia dintre noi.

 

 

 

Teme de Referință privind Angajamentul pentru Mediu

 • REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON DIRECTE ȘI INDIRECTE PRODUSE DE ORGANIZAREA PROCESULUI DE INSTRUIRE ȘI/SAU ACTIVITĂȚII COMPETIȚIONALE
 • PREVENȚIA ȘI MONITORIZAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI A EVENIMENTELOR SPORTIVE ORGANIZATE, SAU LA CARE PARTICIPĂ, ASOCIAȚIA SPORTIVĂ FOTBAL CLUB BUZĂU
 • PROMOVAREA ȘI APLICAREA ANGAJAMENTULUI PENTRU MEDIU ÎN FOTBALUL DIN ROMÂNIA
 • IMPLEMENTAREA DE CAMPANII DE CONȘTIENTIZARE ȘI ACȚIUNE ÎN FAVOAREA PROTECȚIEI MEDIULUI ÎN COMUNITATEA FOTBALISTICĂ LOCALĂ ȘI/SAU NAȚIONALĂ

 

Obiective –  Reducerea amprentei de carbon degajat în urma organizarii activitații fotbalistice.

 • Prevenirea și reducerea degradării mediului prin activități legate de fotbal,

Inițiative în curs • Susținerea Angajamentului pentru Mediu, adoptat în anul 2022

 • Creșterea eficienței energetice a facilităților (nocturne, gazon, tribune, spații de cazare) de la Iclod Arena
 • Promovarea utilizării de tehnologii ecologice și măsuri de creștere a eficienței energetice a stadioanelor construite de CNI sau de autoritățile locale

 

DE LA STRATEGIE LA ACȚIUNE

Operaționalizarea Strategiei de Resposabilitae Socială Fotbalistică a clubului AFC Universitatea Olimpia Cluj se va face prin implicarea întregului personal contractant, a membrilor asociați și a membrilor Consiliului Director, prin flexibilitate și dorința de compromis între succese imediate și rezultate durabile.

Accelerarea procesului se va face prin implementarea următorilor pași prioritari:

 • Fiecare politică va fi prevăzută cu un plan de acțiune.
 • Constituirea unei grup de lucru mixt, membri asociați, – personal contarctant
 • Implementarea de norme și programe de sprijin pentru dezvoltarea propriilor strategii de responsabilitate socială fotbalistică
 • Implementarea de mijloace de cuantificare și monitorizare a rezultatelor.

 

OBIECTIVE ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ perioada Ianurie 2023 – Iunie 2025

În fiecare dintre cele 6 politici sunt prevăzute o sumă de Teme de Referință, care vor fi traduse în obiective și indicatori de performanță, care ne vor ghida planurile de acțiune. Ținând cont de situația actuală, de obiectivele stabilite în ciclul de dezvoltare strategic 2023 – 2025 și pe mai departe, am elaborat un set de obiective aspiraționale și operaționale, pentru a demonstra angajamentul nostru pe termen mediu în cele 6 politici asumate. Obiectivele operaționale sunt corelate cu nivelul la care FRF poate inspira, activa și accelera transformarea durabilă. Aceste obiective sunt catalogate în termeni de timp de implementare (scurt, mediu și lung) și grad de dificultate (crescător, de la 1 la 5), însoțite de indicatori de performanță.

 

OBIECTIVE ASPIRAȚIONALE PENTRU perioada Ianurie 2023 – Iunie 2025

 • Antirasism – fara incidente rasiste la evenimentele organizate de AFC Universitatea Olimpia Cluj
 • Protecția copiilor și tinerilor – zero episoade de abuz asupra acestora la evenimentele organizate de AFC Universitatea Olimpia Cluj sau desfășurate sub egida AFC Universitatea Olimpia Cluj care implică participarea copiilor și tinerilor,
 • Egalitate și incluziune – zero episoade de discriminare în cadrul AFC Universitatea Olimpia Cluj, la evenimentele organizate de AFC Universitatea Olimpia Cluj sau desfășurate sub egida AFC Universitatea Olimpia Cluj.
 • Fotbal pentru toate abilitățile – atragerea de practicanți cu dizabilități și marirea numărului de persoane cu dizabilități angajate la AFC Universitatea Olimpia Cluj.
 • Angajamentul pentru mediu – reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 40% până în 2025 la sediul AFC Universitatea Olimpia Cluj și la evenimentele organizate de AFC Universitatea Olimpia Cluj sau desfășurate sub egida AFC Universitatea Olimpia Cluj

          

Locul şi data: Cluj Napoca

05.03.2023

© 2018 | AFC Universitatea Olimpia Cluj | Toate drepturile rezervate.